close

parma

no thumb
Drop

Pärma l’à pèrs al brand

Gino: <Ät sentì còll ch'ì dizon in Giära?>. Rino: <I nin dìzon dill bali, in Giära e sòtta i pòrtogh dal Gran. I nin dizon tanti che a n' j' a sént pù. A son
Continua