close
Drop

Pärma l’à pèrs al brand

ponte1

Gino: <Ät sentì còll ch’ì dizon in Giära?>.

Rino: <I nin dìzon dill bali, in Giära e sòtta i pòrtogh dal Gran. I nin dizon tanti che a n’ j’ a sént pù. A son stuff äd sentìr dìll bali>.

Gino: <Alora, a n’ l’ät mìga sentìda, l’ultma…?>.

Continua
1 2 3 4
Page 4 of 4